MENU

Reklamačný formulár

Postup reklamácie

Prosím prečítajte si reklamačný poriadok pokiaľ spĺňate podmienky reklamácie, pokračujte podľa nižšie uvedeného postupu.

 • 1. Vyplnenie formulára

  Vyplňte prosím čo najdôkladnejšie povinné polia formulára.

 • 2. Posúdenie reklamácie

  Nakoľko v mnohých prípadoch je možné vyriešiť problém aj na diaľku, Vašu reklamáciu najprv posúdime, aby sme predišli zbytočnému presúvaniu tovaru.

 • 3. Doručenie tovaru

  Po posúdení reklamácie dostanete e-mail s výzvou na doručenie tovaru k nám, či už osobne alebo tovar je možné doručiť poštou.

Reklamačné adresy

V prípade reklamácie alebo vrátenia tovaru použite prosím niektorú z nasledujúcich adries.

 • Naša hlavná adresa:

MMT Slovakia s.r.o - SHOES INDUSTRIES
Michalská 6, 81101 Bratislava
Slovensko

Na túto adresu je tovar možné priniesť osobne aj doručiť akýmkoľvek prepravcom.

Formulár pre reklamáciu

Stiahnúť

Formulár pre vrátenie tovaru

Stiahnuť

REKLAMAČNÝ PORIADOK:

 1. Reklamáciu je nutné uplatniť bez odkladu akonáhle sa vada prejaví. Ďalšie používanie tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a znehodnotenie tovaru, pričom to môže byť následok zamietnutia reklamácie.
 2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Životnosť tovaru prosím nezamieňajte so záručnou dobou, tj. doba, po ktorej pri správnom používaní, ošetrovaní a údržby môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, účelu a rozdielnosti používania vydržať.
 4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru.
 5. Ak sa u zakúpeného tovaru vyskytne vada, zákazník ma právo túto vadu reklamovať.
 6. Vadou sa rozumie zmena vlastností tovaru, použitie nekvalitného alebo nevhodného materiálu, nedodržanie správneho technologického postupu pri výrobe, alebo zlého konštrukčného riešenia.
 7. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v záručnej dobe dôsledkom nesprávneho užívania, opotrebenia, dôsledkom prirodzených zmien materiálov, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, nesprávnym zásahom alebo poškodením užívateľa či tretej osoby, alebo iného nesprávneho zásahu.
 8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť MMT Slovakia s.r.o., prevádzkujúca e-shop www.shoesindustries.sk má právo odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému vybaveniu, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb., o opatrení proti prenosným chorobám).
 9. Reklamácia a odstránenie chyby, bude vybavená bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.
 10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o nákupe tovaru (faktúry) na adresu: MMT Slovakia s.r.o., Michalská 6 , Bratislava 81101, Slovensko